หน้าแรก

 

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
มุ่งเน้นให้บริการแบบองค์รวม
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

พันธกิจ MISSION

1. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชน

โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

เราโรงพยาบาลเอกชนขนาด100เตียง ที่มีอายุการ ดำเนินการที่ยาวนาน สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ ในความพร้อมทั้งในด้านการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลพร้อมทั้งบุคคลากรที่คอย ให้บริการท่านด้วยมิตรไมตรี

เราให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Relation) มาเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษา เครื่องมือและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกพึงพอใจมากที่สุดทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า “จะได้รับการ บริการที่ดีที่สุด”

ยามเจ็บไข้ ประทับใจที่สุขสวัสดิ์